Kļūsti par biedru

Reģistrējoties kā LJĀA biedram, Jūs informējat LJĀA par savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu, un savu ārstniecības specialitāti (vai nākamo specialitāti) un citu nepieciešamo informāciju. LJĀA no savas puses uzņemas saistības neatklāt Jūsu datus trešajām personām, ieskaitot valsts institūcijas, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā un ja tos pieprasa tiesībsargājošas iestādes. Ja radīsies situācija, ka Jūsu interesēs varētu būt Jūsu personas datu izsniegšana trešajām personām, tad LJĀA apņemas to nedarīt bez Jūsu rakstveida (tai skaitā elektroniskā formātā) piekrišanas katrā individuālā gadījumā.

LJĀA ikgadējā biedra nauda ir 15 EUR.

personas datu izmantošanas noteikumiem